Løste saker

Gjennom årene hjelper vi svært mange privatpersoner og bedrifter i forskjellige typer saker. Under finner du et utdrag med noen eksempler på saker som er løst de siste årene.

Erstatning etter boligsalg

En leilighet fra 1955 ble solgt for kr 7,1 mill. I prospektet fremgikk det at boligens utforming ikke var i samsvar med ferdigattest/sist godkjente tegninger hos kommunen.  Videre at søknad om bruksendring/godkjenning måtte skje på kjøpers regning og risiko. Kjøper reklamerte likevel på tre forhold. Spørsmålet i saken var hvor langt "ansvarsfraskrivelsen" i prospektet strakk seg. På en av manglende, manglende brannsikkerhet, fikk vi medhold i Finansklagenemnda i at selger ikke kom unna ansvar. Boligselgerforsikringen utbetalte deretter erstatning lik utbedringskostnadene (BR, 2023). 

Avkortning og identifikasjon

En far hadde kjøpt en bruktbil isom han brukte i fm barnets øvelseskjøring.  Etter at barnet fikk førerkort ble bilen brukt av flere familiemedlemmer. Barnet kjørte av veien. Forsikringsselskapet mente at barnet hadde handlet grovt uaktsomt, og ville avkorte farens kaskoskade basert på en identifikasjon mellom faren (forsikringstaker) og barnet (fører). Identifikasjonsspørsmål i forsikringsretten er imidlertid ikke så enkelt. Advokat ble kontaktet og vi sendte inn en klage til Finansklagekontoret. Basert på det ene brevet ble saken løst.  Forsikringsselskapet snudde og frafalt avkortning. (My). 2023

Erstatning etter utenlandstjeneste

Soldat ble påført psykiske skader da en selvmordsbomber i Afghanistan sprengte seg noen meter unna. Fikk over 6 mill kr i erstatning. Penger reparerer aldri slike skader, men gjør livet litt enklere på noen områder (2022)

Oppreisning etter pasientskade

Saken gjelder en kreftsvulst som ble oversett av røntgenlege. Pasienten hadde fått erstatning fra NPE, og krevde i tillegg oppreisning direkte fra legen og hans arbeidsgiver. Løst med forlik. 2020

Skade på bad (bygningsforsikring)

En huseier i rekkehus opplevde at vann fra hans bad rant over til naboen og påførte skade. Naboens bad ble dekket av forsikring, mens forsikringsselskapet avslo å dekke skade på hans eget bad. De mente at badet var utett og ville da ikke dekke dette. Takstmannsvurderinger ble innhentet og selskapet måtte gi seg. Avsluttet med full utbetaling til klient. (2020)

Klage etter bilkjøp

En bilkjøper tok kontakt etter å ha kjøpt en brukt bil hvor han reagerte på feil ved bilen og uriktige opplysninger. Vi bragte saken inn til Forbrukerklageutvalget hvor kjøper fikk erstatning på kr 95.000. Vedtak august 2018 (STP)

Uberettiget siktet

En kvinne ble mistenkt for å ha lastet ned ulovlig materiale via internett. Hun tok kontakt hit og fikk forsvarer. Saken ble senere henlagt og hun fikk erstatning for uberettiget straffeforfølgning. Avsluttet 2019 (FOL)

Arbeidsrett

Uenighet om det var inngått forpliktende avtale om arbeid. Forhandlinger førte frem og klient fik erstatning og dekning av advokatutgifter. Avsluttet 2019 (DAB)

Reiseforsikring

Prinsipielt spørsmål om reiseforsikring kjøpt via kredittkort ("betalt med kortet"). Saken ble nragt inn for FinKN som ga vår klient fullt medhold. 2019 (KRL)

Entreprenørs ansvar for mangler ifm rehabilitering

Et norsk ektepar skulle rehabilitere sin enebolig, og ved ved hjelp av tjenesten "Mitt anbud" fant de frem til et norsk byggefirma som tok på seg oppdraget. Firmaet ledes av en person fra Litauen, og det viste seg etterhvert at måten firmaet opererer på er at de leier inn underleverandører som utfører det faktiske arbeidet. Det oppstod konflikt mellom partene om kvaliteten på arbeidet som skulle koste kr 630.000,-. Huseier engasjerte takstmann som fant en rekke feil. Arbeidet var ikke utført iht norske standarder.  Det endte til slutt opp med at vi måttte levere stevning for å få en rettslig avklaring. Dom falt i retten i oktober 2018 hvor vår klient vant frem på alle punkter. Entreprenøren ble dømt til å betale huseier en erstatning på kr 372.000 for manglene. Entreprenøren ble fradømt retten til å rette manglene selv. Entreprenøren måtte i tillegg betale alle advokatutgiftene. Saken viser seg at det ofte kan lønne seg å bruke takstmann, og advokat. 

Dommen er rettskraftig (SOL)

Nakkeslengskade

Drosjesjåfør som ble utsatt for påkjørsel bakfra ble nektet erstatning av forsikringsselskapet pga anført manglende årsakssammenheng mellom ulykken og plagene. Han vant i tingretten men forsikringsselskapet anket til lagmannsretten. Drosjesjåføren vant der også, og saken ble avsluttet i nov/des 2013 med utbetaling av erstatning for utgifter og inntektstap. Advokatutgifter dekket av ordningen med fri rettshjelp/fri sakførsel.

Veteransak

Mann med plager som følge av tjeneste i internasjonale operasjoner hadde tidligere fått utbetalt kompensasjon etter "35 G - ordningen" i Forsvaret. Fikk nå etteroppgjør med høyere erstatning (til sammen 65 ganger grunnbeløpet i folketrygden). Løst i nov/des 2013.

Erstatning etter advokatfeil

Saken er tidligere omtalt (se under, fra tingretten). Advokaten som ble dømt erstatningsansvarlig i tingretten anket til lagmannsretten. Anken ble forkastet. Dvs at vår klient også vant i lagmannsretten. Hennes advokatutgifter ble dekket under reglene om fri sakførsel. Referanse: Frostating lagmannsrett dom av 27.09.13. Saken er anket til Høyesterett

Erstatning etter eiendomshandel (feriehus i Bulgaria)

En norsk pensjonist solgte en tomt på Stranda til en utbygger som samtidig solgte en ferieleilighet i Bulgaria til pensjonisten, hvor begge ga hverandre en "rabatt" på flere hundre tusen kroner. Skjøtet på eiendommen  i Bulgarie ble imidlertid aldri mottatt, og pensjonisten krevde følgelig erstatning for den rabatt han hadde tilstått ved tomtesalget. Utbyggeren bestred kravet og retssak ble nødvendig. I Sunnmøre tingretts dom av 26. august 2013 vant pensjonisten frem. Vår klient ble tilstått en erstatning på kr 550.000 pluss saksomkostninger.

Erstatning for investering i spareprodukt

En mann hadde investert et betydelig beløp i en bank sine "spareprodukter". Han krevde erstatning for det økonomiske tap han var blitt påført. Etter at behandlingen av Røeggen-saken ble avsluttet i Høyesterett gikk banken med på et forlik. Han ble tilstått erstatning. Storparten av advokatutgiftene dekket av rettshjelpsforsikring.

Erstatning etter støyplage

En kvinne var i sin leilighet svært plaget av støy fra pub/utested i etasjen under. Støynivået overskred de tålegrenser som er fastsatt og det ble i første omgang krevd utbedring av forholdet. Når dette ikke var mulig som følge av bygningsmessige forhold måtte kvinnen flytte. Etter innledet rettslig prosess ble saken forlikt. Kvinnen ble tilstått økonomisk kompensasjon (erstatning) for påført økonomisk tap. Rettshjelpsforsikring dekket storparten av advokatutgiftene. Avsluttet juli 2013.

Erstatning etter forsinket kreftdiagnose

En kvinne ble undersøkt for lungekreft uten at sykehuset oppdaget en svulst i den ene lungen. 18 måneder senere ble dette oppdaget, men kreften hadde da dessverre spredt seg til skjelettet og var uhelbredelig. Det ble tatt ut stevning mot sykehuset med krav om oppreisning. Saken ble forlikt før hovedforhandling da sykehuset erkjente ansvar og utbetalte oppreisning (erstatning for "tort og svie"). Samtidig prosess med Norsk Pasientskadeerstatning som har erkjent ansvar og utbetaler erstatning for invaliditet samt økonomisk tap. Advokatutgifter dekket av sykehuset i oppreisningssaken, og av NPE for arbeidet med det øvrige kravet.

Yrkesvalghemming etter yrkesskade

En soldat fikk ryggskade etter en episode i Afghanistan. Han kunne fortsette å arbeide, men fikk reduserte muligheter til å fortsette den aktive karrieren. Etter forhandlinger med Staten ble soldaten tilstått over kr 800.000 i erstatning. Forlikt uten rettssak. Alle advokatutgifter ble dekket av motparten. Avsluttet juni 2013.

Vedtak i Norsk Pasientskadeerstatning

En norsk mann som arbeidet som snekker ble operert ved Sykehuset i Buskerud etter skade på akillessenen. Som en følge av inngrepet utviklet han et smertesyndrom i benet. Han fikk erstatning på over 2 million kroner og dekket sine advokatutgifter. Avsluttet mai 2013.

Vedtak i klagenemnda for veteraner

En norsk mann som hadde tjenestegjort i Libanon, Saudi Arabia, Irak og andre steder krevde kompensasjon fra Staten for psykiske plager som følge av tjenesten. Han ble i august 2012 tilstått 50% kompensasjon da Staten mente at kun 50% av uførheten skyldtes plagene fra tjenesten. Avgjørelsen ble påklaget til klagenemnda som den 24. januar 2013 konkluderte med at klagen ble tatt til følge. Skadelidte får utbetalt omlag 1,4 mill ekstra i kompensasjon og får dekket sine advokatutgifter i fm søknad og klage.

Fastsettelsesdom - erstatningsansvar yrkesskade

En tjenestegjørende i Forsvaret ble utsatt for dykkeruhell og skyteepisode i tjenesten. Flere år senere ble det mistenkt og deretter konstatert somatisk (fysisk) skade og psykisk skade som følge av hendelsene. Forsikringsgiver nektet ansvar blant annet med henvisning til at en av hendelsene ikke var å anse som yrkesskade, kravet var foreldet og manglende årsakssammenheng mv. Advokat Arhaug førte saken for skadelidte i tingretten og lagmannsretten. Dom falt i Borgarting lagmannsrett 11. februar 2013. Lagmannsretten konkluderte med at begge hendelsene var yrkesskader, kravet var ikke foreldet og det var årsakssammenheng mellom skadene og senere plager. Skadelidte fikk altså fullt medhold. Dommen ble rettskraftig i april 2013. 

Billighetserstatning fra Forsvaret

En vernepliktig hadde fått en mindre skade under vernepliktstjeneste i 2008. Han kontaktet advokat og ville ha undersøkt mulighet for erstatning. Varig medisinsk invaliditetsgrad ble fastsatt til 5%. Staten utbetalte billighetserstatning i januar 2013. Advokatutgifter dekket under fri rettshjelp.

Erstatning ved yrkessykdom

En mann hadde fått lungeproblemer som følge av arbeid med vulkanisering mv. Han var blitt ufør av andre årsaker, men ønsket undersøkt om han kunne få menerstatning for lungeproblemene. NAV godkjente plagene som yrkessykdom og utbetalte menerstatning. Etter mye arbeid med å finne riktig forsikringsselskap havnet saken til slutt hos Gjensidige som dekket advokatutgifter fullt ut og utbetalte menerstatning i januar 2013.

Oppreisning

En familie i bil ble påkjørt av en fyllekjører. To voksne ble sykmeldt en periode og et barn i baksetet fikk skrammer/sår av sikkerhetsbeltet. Advokat Arhaug som tok hånd om erstatningssaken ble også oppnevnt som bistandsadvokat i straffesaken mot føreren som kjørte på familien. I straffesaken ble føreren dømt til ubetinget fengsel, bot, inndragning av førerkort og ble i tillegg dømt til å betale oppreisning både til de voksne og den mindreårige. Denne oppreisningserstatningen kommer i tillegg til de ”vanlige” erstatningene fra trafikkforsikringsselskapet (dekning av utgifter, inntektstap og menerstatning). Dom i Kristiansand tingrett 13.12.12.

Pasientskade

En mann i Tromsø ble skadet i kneet under håndballkamp. Etter operasjonen ble han ikke bra i kneet, og krevet erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning. NPE avslo kravet og stevning ble tatt ut ved Tromsø tingrett. Etter at skadelidte ved advokat Arhaug krevde rettsoppnevnt sakkyndig ble spesialisterklæring innhentet. Denne konkluderte med at det var gjort feil under operasjonen. NPE måtte da innrømme at skadelidte hadde krav på erstatning, og ”forlikte” saken ved at de tok på seg erstatningsansvar og dekket saksomkostningene (desember 2012). NPE må også dekke kostnadene ved det arbeidet som etterpå vil påløpe når skadelidtes erstatning for pasientskaden skal bli beregnet og utbetalt.

Advokatansvar

En kvinne ble påkjørt i trafikken og fikk fra 2008 bistand av en advokat som skulle hjelpe henne med erstatningssaken. Etter at det ble gitt et tilbud fra forsikringsselskapet som ikke ble akseptert skjedde det lite og til slutt ble kravet foreldet i 2011. Hun fikk da ingen erstatning fra selskapet. Hun kontaktet advokat Arhaug og det ble tatt ut stevning mot advokaten som bisto henne frem til saken ble foreldet. Retten var enig i at den forrige advokaten skulle ha sørget for at kravet ikke ble foreldet, og han ble dømt til å betale kvinnen den erstatning hun skulle ha fått fra forsikringsselskapet. Dom i Sunnmøre tingrett desember 2012.

Uførekapital

Enslig mor, 40 år, tok kontakt i april 2012 for å undersøke om hun hadde en sak. Hun hadde vært syk noen år og lurte på om hun hadde forsikringsordninger via tidligere arbeidsgiver som kunne gi rett på noen form for erstatning. Advokat Arhaug undersøkte og bidro med melding til aktuelle forsikringsselskaper. I august samme år fikk hun utbetalt en engangserstatning på 2.1 mill kr. I tillegg kommer eventuelle månedlige ytelser fra pensjonsordning. Løst uten rettssak.

Gruppeliv

Mann ble skadet på ferietur og sluttet i arbeidet etter ett års tid. Han ble da meldt ut av bedriftens forsikringsordninger. Han døde noe senere. Flere år senere (2012) tok et familiemedlem kontakt med advokat Arhaug for å undersøke om det kunne være muligheter til forsikringsutbetaling. Den avdøde hadde ikke fortsatt forsikringsforholdet sitt på privat basis etter at han sluttet, men vi anførte overfor selskapet at han ville gjort det dersom han hadde fått tilbudet. Etter tre brev herfra aksepterte forsikringsselskapet dette og betalte ut kr 1,4 mill i erstatning til enken.

Ung far døde i 2005. I august 2012 tok moren til barna kontakt og ba om hjelp til å undersøke om han kunne ha noen forsikringer. Det viste det seg at han hadde, fra et ansettelsesforhold han hadde hatt før han døde. En måned etter at moren tok kontakt hit var saken avklart, og forsikringsselskapet betalte ut gruppelivsforsikring til hvert av barna. Løst uten rettssak.

Kvinne Oslo – yrkesskade

Kvinnelig servitør falt ned en trapp og knakk halebenet. Måtte omskolere seg til kokk. Skadelidte tok kontakt med advokat Arhaug som bisto i oppgjøret. Hun fikk utbetalt erstatning med kr 1.450.000,-. Løst uten rettssak.

Mann i Oslo – forsikring, sviksanklage

Mann i Oslo ble fraranet verdifull veske med smykker og lommebok på vei til gullsmed for rens av smykkene. Forsikringsselskapet iverksatte utredning, noe som i praksis betyr at de mistenker at det kan ha vært tale om forsikringssvindel. Mannen kontaktet advokat Arhaug som bisto i møte med forsikringsselskapet. Saken ble løst uten behov for rettssak og mannen fikk erstatning både for vesken, smykkene, lommebok, kontanter. Samt renter i den tiden det tok før selskapet utbetalte. Løst uten rettssak.

Mann på østlandet – forsikring, sviksanklage

Mann ble utsatt for grovt innbruddstyveri i leilighet hvor flere verdigjenstander, herunder en dyr klokke, ble stålet. Forsikringsselskapet iverksatte utredning og mente at det forelå svindel. Dvs at tyveriet var arrangert. Mannen tok kontakt med advokat Arhaug som bisto med korrespondanse og oppklarende møte med forsikringsselskapet. Saken løst uten behov for rettssak. Etter det oppklarende møtet fikk vedkommende utbetalt erstatning for alle eiendelene som var stjålet.

Samboerpar på østlandet – forsikring, sviksanklage

Samboerpar hadde leaset bil sammen. Før leasingperiodens utløp ble kvinnen utsatt for ran og frastjålet bilen som senere ble funnet som vrak. Forsikringsselskapet avslo å utbetale erstatning til både kvinnen, mannen og leasingselskapet. Paret tok kontakt med advokat Arhaug som korresponderte med forsikringsselskapet. Ettersom de ikke omgjorde sin beslutning ble det nødvendig å prøve saken i retten, hvor selskapet også anførte at tyveriet kunne være arrangert. Tingretten fastslo at forsikringsselskapet måtte utbetale kr 300.000 i erstatning for bilen. I tillegg ble forsikringsselskapet dømt til å betale saksomkostninger med kr 160.000. Pluss renter på erstatningen. Dom i Oslo tingrett 2012.

Kvinne drammen – forsikring, sviksanklage

En bil tilhørende en kvinne i Drammen ble utsatt for kollisjon i en rundkjøring og totalvraket. Forsikringsselskapet mente at kollisjonen var arrangert og nektet å utbetale erstatning. Kvinnen kontaktet advokat Arhaug som bisto med korrespondanse/klage i saken. Forsikringsselskapet omgjorde sin beslutning før det ble nødvendig med rettssak og utbetalte full erstatning til kvinnen.

Rettshjelp – rettshjelp bil

Ung mann kjørte utenfor veien i høy hastighet. Bilen ble kondemnert og han ble uenig med forsikringsselskapet om de kunne avkorte erstatningen. Han ble bistått av advokat Arhaug. Men selskapet mente at rettshjelpsforsikringen ikke kunne dekke advokatutgiftene ettersom forsikringen var gått ut av kraft etter kondemnasjonen, og tvisten hadde oppstått senere. Saken ble klaget inn for Finansklagenemnda. Før nemnda rakk å behandle saken ga selskapet seg og tilkjente rettshjelpsdekning. De var enige i det som ble anført herfra; at det ikke har betydning om forsikringen var gått ut av kraft når grunnen til dette var at selve forsikringsbehovet var borte (man skal ikke behøve å forsikre en ødelagt bil for å få dekket advokatutgifter i fm tvist). Han fikk dekket advokatkostnader.

Rettshjelp – rettshjelp innbo

En kvinne var svært plaget av støy fra en ballbinge inntil hennes leilighet. Hun søkte hjelp av advokat Arhaug som satte frem krav mot eier av bingen på hennes vegne. Innboforsikringen mente at advokatutgiftene ikke kunne dekkes fra starten av da motparten hadde uttalt noe slikt som ”at de skulle se på saken, se om de kunne gjøre noe”. Mao at det ikke var oppstått tvist. Finansklagenemnda ga kvinnen medhold. Det er ikke et krav at motparten eksplisitt skal ha nektet å imøtekomme kravet. Tvist må også anses oppstått når det er fremmet konkrete krav og motparten ikke etterkommer dem. Hun fikk dekket advokatkostnader.

Kvinne – arbeidsrett

Kvinne ble sagt opp av arbeidsgiver som følge av at arbeidsgiver hadde fått nyss om noe negativt i hennes fortid (gammel straffesak). Kvinnen mente oppsigelsen var usaklig og krevde oppreisning og erstatning. Arbeidsgiver ble stevnet for retten, men før hovedforhandling løste saken seg i rettsmekling. Kvinnen fikk oppreisning, erstatning og dekket advokatutgifter.

Mann – personskade trafikk

Sjåfør ble utsatt for trafikkulykke og måtte bruke lengre tid på eiendomsmeglerstudiene enn planlagt. Fikk 1,7 mill i erstatning for inntektstap og fremtidige plager m.v

Veteransaker

Advokat Arhaug har de siste årene bistått omlag 10 tidligere soldater med å søke erstatning fra de særskilte kompensasjonsordningene for psykiske belastningslidelser etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Samtlige har fått utbetalt erstatning.

Yrkesskade i Forsvaret

Kvinne som tjenestegjorde i Afghanistan ble ryggskadet under flytting av en kasse med materiell. Staten ved Statens Pensjonskasse nektet å akseptere hendelsen som yrkesskade. Stevning ble tatt ut og kvinnen vant frem på alle punkter i Oslo tingrett (dom 2008). Etter dommen ble partene enige om størrelsen av erstatningsutbetaling til kvinnen.

Yrkesskade i Forsvaret

Mann ble skadet under HV-øvelse. Staten ved Statens Pensjonskasse nektet å akseptere hendelsen som yrkesskade. Stevning ble tatt ut. Etter at stevning var tatt ut ”ombestemte” SPK seg og aksepterte at skaden var erstatningsberettiget. Dom i Oslo tingrett (2010). Etter dommen ble partene enige om størrelsen av erstatningsutbetaling til mannen.

Uførepensjon fra KLP – trygderetten

Mann fikk i Trygderetten avslag på uførepensjon fra KLP . Årsaken var at KLP mente en karesnbestemmelse hindret mannen i å være omfattet av pensjonsordningen. Saken ble bragt inn for lagmannsretten hvor det ble påstått at trygderettens vedtak var ugyldig. Mannen fikk fullt medhold. Dom i Borgarting lagmannsrett 5.10.09. Etter dommen ble mannen innrømmet uførepensjon.

Kompensasjon fra Staten

En klient ble i oktober 2014 tilkjent over 2 million kroner i kompensasjon fra Staten (personskade). Han fikk i tillegg dekket advokatutgiftene

Pasientskade

En kvinne tok i mai 2014 kontakt for å få vurdert et tilbud om erstatning hun hadde fått fra Norsk Pasientskadeerstatning.  Tilbudet var på kr 400.000. Etter innhenting av dokumentene og et brev til NPE herfra ble erstatningen øket med mer enn 100%, til kr 1.000.000 som ble utbetalt i juni samme år.

Yrkesskadeerstatning

En klient ble i oktober 2014, Asker og Bærum tingrett, tilkjent over 7 million kroner i erstatning etter personskade. I tillegg ble motparten dømt til å betale den skadelidtes saksomkostninger

Nabotvist - støy fra varmepumpe

En huseier monterte en stor varmepumpe for oppvarming av sin enebolig. Pumpens utedel ble montert på veggen mot naboens tomt. Naboen (vår klient) ble plaget av støy og ba eieren om å flytte anlegget til en annen side av bygget. Når dette ikke ble gjort ble det nødvendig med rettslig prøving av saken. I dom april 2015 ble motparten dømt til å rette forholdet. Om ikke dette ble gjort ble de erstatningsansvarlig for økonomisk tap ved redusert verdi på den støyrammedes bolig. Motparten ble også dømt til å betale vår klients saksomkostninger

Støy fra tekniske installasjoner i borettslag

En andelshaver i borettslag var plaget av forstyrrende støy fra borettslagets tekniske innstallasjoner i kjelleren. Disse ble brukt i forbindelse med oppvarming med mer. Etter lang tids kommunikasjon internt i borettslaget gikk andelshaver til advokat da han var redd for helseproblemer som følge av støyen. Det ble tatt ut begjæring om midlertidig forføyning. Da reagerte borettslaget, stengte av anlegget på natten og lovte bot og bedring. Forføyningen ble ikke tatt til følge (da problemet var løst, i alle fall midlertidig), men borettslaget ble dømt til å betale vår klients kostnader ved saken.

Forsikringsutbetaling etter brann

En mann tente på sin egen bolig i beruset tilstand. Forsikringsselskapet ville avkorte erstatningen med 100% (dvs null erstatning). Mannen gikk til advokat, og vi tok saken til retten da den ikke ble løst ved forhandlinger. I tingretten ble forsikringsselskapet dømt til å bare kunne foreta 50% avkorting, av hensyn til mannen. Det gir en erstatning på omlag kr 2 mill. Saken er anket til lagmannsretten (2016)

Voldsoffererstatning etter terror 22. juli 2011

En kvinne ble utsatt for trykkbølgen fra terrorbomben 22. juli 2011. Hun fikk menerstatning, erstatning for lidt og fremtidig inntektstap, behandlingsutgifter og oppreisning

Erstatning etter skadee på jernbanestasjon

En kvinne ventet på toget på Lillestrøm togstasjon, mens rengjøringspersonale ryddet på perrongen. Vasketrallen skled ned på togskinnene. Da kom flytoget i full fart forbi stasjonen og traff vasketrallen slik at denne for opp i luften. Trallen traff en vegg-klokke på perrongen hvorpå glasset i denne knuste. Glasset falt ned og kvinnen som stod under kastet seg bakover for å unngå å bli truffet. Hun støtte da rygg/nakke i en stolpe på perrongen med det resultat at hun ble påført personskade. Ansvarsforsikringsselskapet til rengjøringsbyrået nektet ansvar da de mente det var vinden som var skyld i at trallen falt i sporet, mens vi argumenterte for at årsaken var rengjøringspersonalets uaktsomhet. Ved dom i Nedre Romerike tingrett (2015) fikk kvinnen fullt medhold. Ansvarsforsikringsselskapet ble kjent ansvarlig og kvinnen fikk også dekket sine advokatutgifter

Yrkesskade i Nordsjøen

En mann skadet seg da han var på jobb på nordsjø-plattform. Et vindkast tok tak i røret han løftet og han fikk en vridning som skadet han i ryggen. Forsikringsselskapet Sparebank1 nektet ansvar, men etter to rettsomganger ble mannen (desember 2015) tilkjent erstatning i lagmannsretten. Han fikk dekket sine advokatutgifter av det offentlige

Anklage om forsikringssvindel

En eldre kvinne hadde innbrudd i sin bolig hvor tyvene tok med seg en liten safe med smykker. Hun hadde også hatt innbrudd noen år tidligere. Da forsikringsselskapet mottok skadelisten anklaget de henne for å ha ført opp de samme smykkene på begge tyveriene. Etter klage herfra og bildebevis som viste at noen av smykkene som var borte var arvegods fra hennes mor, ga forsikringsselskapet seg og utbetaler erstatning (mai 2016)

Anklage om ærekrenking

En mann opplevde at hans søster følte seg kontrollert og truet av en eks-kjæreste. Etter at eks-kjæresten ikke ga seg kontaktet mannen et tilsynsorgan ifm hvor eks-kjæresten jobbet. Når eks-kjæresten fikk vite om dette et halvt år senere, saksøkte han mannen (broren).  Eks-kjæresten påsto at han hadde blitt ærekrenket ved at broren varslet tilsynsorganet, og krevde erstatning. Vi representerte den saksøkte broren som hadde varslet. Saken ble ført i tingretten og broren som hadde varslet ble frikjent (april 2016).

Støy fra forsamlingshus

Eierne av et bolighus hadde i flere år opplevd å bli plaget av støy fra musikk fra et nabohus (forsamlingshus). Diplomati førte ikke frem, og til slutt saksøkte eierne av bolighuset eierne av forsamlingshuset. Kravet var at forsamlingshuset enten rettet forholdet slik at støygrensene ble overholdt, eller betalte erstatning for verditap på bolighuset. Saken ble løst i rettsmekling på en måte som begge parter kunne være fornøyd med (mai 2016)

Yrkessykdom

En ung mann som arbeidet på bakeri utviklet allergier som gjorde at han måtte omskoleres til annet yrke.  Etter dialog med forsikringsselskapet fikk han utbetalt ca 1 million kroner i erstatning (2016)

Forsikring - opplysninger ved tegning

En mann hadde fått avslag på utbetaling av uføreforsikring. Selskapet hadde en rekke anførsler, bl.a at det skulle være gitt feilaktige opplysninger ved tegning og oppgjør. Mannen tok kontakt med JKMA. Det ble levert stevning. Saken ble løst i rettsmekling med utbetaling til klienten (2016)

Erstatning - produktansvar

En mann i Oslo opplevde at rammen på sykkelen knakk slik at han falt og skadet seg. Vi tok kontakt med sykkelimportørens forsikringsselskap (produktansvar). Etter noe korrespondanse erkjente de ansvar for skaden og utbetalte erstatning for personskade og tingskade (2017)

Fast ansettelse

En kvinne hadde i flere år hatt vikariater/deltidsansettelse i barnehager, men fikk avslag på krav om fast ansettelse. Etter et brev fra advokat fikk hun tilbud om fast ansettelse

Mars 2017

Yrkesskade på lager

En drammenser som fikk en kasse over seg på et lager skadet skulderen og opplevde inntektstap. Vi forhandlet frem en løsning hvor han fikk utbetalt ca en halv million kroner fra yrkesskadeforsikringen. Mars 2017

Yrkesskade på bingo

En ansatt på en bingo ble slått ned av en gjest. Etter forhandlinger med forsikringsselskapet fikk den ansatte utbetalt ca en million kroner i erstatning. Mars 2017

Nedbemmaning

Av og til må bedrifter nedbemanne. Dette er et område hvor det er lett å trå feil, og både arbeidsgiver og de ansatte har ofte stort utbytte av advokathjelp. En slik sak løst i forhandlinger (med sluttpakke) i februar 2017. 

Forsikringsutbetaling etter innbrudd

En mann hadde hatt innbrudd i sin bolig. Uenighet om skadeoppgjøret. Han var tilbudt ca 250.000 i erstatning. Etter korrespondanse fra advokat og et møte med selskapet ble tilbudet økt til kr 700.000 og akseptert.

April 2017

Støyreduserende tiltak fra Statens vegvesen

En boligeier ved en vei som skal utvides fikk avslag på støyreduserende tiltak. SVV viste til at boligen var bygget etter byggeforskriften av 1987 trådte i kraft. Advokat ble kontaktet. Vi fant ut at boligen var bygget etter den gamle byggeforskriften (overgangsregler), noe om gjorde at han hadde krav på tiltak. Etter korrespondanse og møte med SVV oppføres nå lokal støyskjerm, pluss at SVV bekoster tiltak på huset (etterisolering, ny kledning, nye ventiler, nye vindu mv)

Mai 2017

Reiseforsikring

En mann reiste på en lengre tur til Thailand. Under oppholdet ble han syk og innlagt på sykehus. Reiseforsikringen ville ikke dekke kostnadene da han hadde vært til lege i Norge med lignende problem i forkant av reisen. Etter et brev herfra ga selskapet seg og dekket utgiftene. 
Juli 2017

Ulykkesforsikring

En mann skadet seg på skitur med familien. Forsikringsselskapet hans mente at skaden ikke var forårsaket av en ulykkeshendelse (plutselig ytre begivenhet). Vi klaget til Finansklagenemnda som ga mannen medhold da det var tale om et fall.

Yrkesskade - drosjesjåfør

En sjåfør ble påkjørt bakfra og trengte bistand til forsikringsoppgjøret. Politiet hadde avsluttet saken mot fører av den andre bilen, selv om det forelå bevis som vi mente trakk i retning av promillekjøring. Etter dialog med forsikringsselskapet ble mannen tilkjent over en halv million kroner i erstatning. Inklusive i dette var også en oppreisningserstatning (tort og svie).
September 2017

Lånte bort bil som kolliderte

En kvinne ba en bekjent om å hente henne på flyplassen og han skulle låne hennes bil som stod parkert et annet sted. Det hun ikke visste var at han hadde mistet førerkortet. Han grisekjørte og kolliderte. Etter dialog herfra fikk kvinnen fullt oppgjør fra sitt forsikringsselskap. Forsikringsselskapet kan deretter kreve penger av sjåføren.
​Oktober 2017

Ulykkesbegrepet i kollektiv ulykkesforsikring

Vi har fått rettslig behandling av en prinsipiell sak om hva som er en "ulykke" i forsikringsvilkårenes forstand. Bakgrunnen var et fall på tur med langrennski uten at det kunne påvises et ytre fysisk objekt som årsak til fallet. Selskapet avslo, men Finansklagenemnda ga vår klient medhold. Saken ble deretter bragt inn for retten, hvor skadelidte også fikk medhold. Han fikk også dekket alle saksomkostninger av forsikringsselskapet. Dom i mai 2018. Forsikringsselskapet har besluttet å akseptere dommen.

Oppsigelse i prøvetid

Saken gjelder oppsigelse i prøvetid. Den oppsagte hadde ikke fått noen spesielle advarsler eller tilrettevisninger underveis, før han plutselig ble innkalt til møter og sagt opp pga anklager om for sent leverte arbeidsoppgaver. Saken ble bragt inn for retten, og da anførte arbeidsgiver også samarbeidsproblemer. Den ansatte som ble bistått herfra vant saken i tingretten og ble tilkjent over 1 million i erstatning for inntektstap. Han fikk dekket alle saksomkostninger. Dom fra mai 2018

Bilkjøp med problemer

En mann kjøpte en 17 år gammel bil for kr 95.000,-. Bilen var kjørt langt, men det var opplyst at motoren var skiftet ca 40.000 km før km-stand på salgstidspunktet. Test viste mange feil/mangler ved bilen, og det ville koste svært mye å få bilen i ordentlig stand. Saken ble tatt opp her og etter klage fattet Forbrukertvistutvalget  vedtak om at kjøper fikk hevet kjøpet. Okt. 2018

Personskade etter trafikkulykke

Kvinne som skadet seg i trafikkulykke hadde vansker med å komme til enighet med forsikringsselskapet. Advokat Arhaug overtok saken og partene ble enige om en minnelig løsning med utbetaling til kvinnen kort tid etter. Advokatutgifter dekket av forsikringsselskapet. Løst nov/des 2013

Sammenlignende reklame

En næringsdrivende opplevde en konkurrerende bedrifts markedsføring som misvisende og villedende sammenligning med deres egne tjenester. Vi mente markedsføringen var i strid med markedsføringsloven § 26 med tilhørende forskrift om sammenlignende reklame, og bragte saken inn for Næringslivets konkurranseutvalg. I sak 11/2003 fikk vår klient medhold da konkurranseutvalget enstemmig fant at de påstander konkurrenten hadde fremsatt var ulovlige. 

Pasientskade - nerveskade i ben

Mann skadet kne under håndballtrening. Under operasjonen oppsto en nerveskade. NPE nektet først ansvar men aksepterte erstatningsansvar etter at rettsoppnevnt sakkyndig hadde utarbeidet spesialisterklæring. Saken forlikt med utbetaling av erstatning til skadelidte i nov/des 2013. Advokatutgifter dekket av NPE.

Fødselsskade (dødfødt barn)

Pasientskade i forbindelse med fødsel som førte til at barnet døde. Norsk Pasientskadeerstatning erkjente ansvar og moren fikk ved hjelp av bistand herfra erstatning fra NPE. Advokatutgifter dekket av NPE. Løst i nov/des 2013

Trafikkulykke

Klient som tidligere hadde fått oppgjør under bilansvarsforsikringen (nakkesleng) fikk også utbetaling av ulykkesforsikring etter samme skade. Løst i nov/des 2013.

Personskade Koppang

En eldre (pensjonert) kvinne ble påkjørt på parkeringsplassen utenfor den lokale butikken. Hun fikk blant annet brudd i hådleddet som følge av ulykken. Noe inntektstap oppstod ikke da hun var pensjonist, men etter bistand herfra fikk hun likevel et par hundre tusen kroner i erstatning for påførte og fremtidige plager. Avsluttet des. 2018 (RUI)

Bilforsikring

Et lite firma kjøpte bilforsikringer med dekning for motorhavari. Når skade skjedde avslo selskapet på grunn av kilometerstand på bilen. Advokat tok kontakt med forsikringsselskapet som etter hvert innrømmet ansvar og dekket skaden. Avsluttet 2019 (BAT)

Erstatning etter utenlandstjeneste

En person fikk problemer som følge av tjeneste i internasjonale operasjoner, og fikk bistand av advokat Arhaug. Etter korrespondanse med Staten og innhenting av spesialisterklæringer, ble saken avsluttet med utbetaling på rett over kr 3 mill til skadelidte (ER)

Nyheter
Slåss for sin skade Nils Kristian Hedemark (37) er en av flere som har skadet seg på jobb for F... 27.04.2009 Les Mer Seier for veteraner Mens hun tjenestegjorde som sersjant i Afganistan, åpdro Nina Bjørnevik (42... 07.01.2009 Les Mer Ber fylkesmannen stanse støyen Advokat Jan Arhaug klager kommunen inn for fylkesmannen. Han mener støyen f... 20.08.2008 Les Mer

Publisert med Visto CMS